1. Copyright/Ophavsret Copyright 2004 Dr. Oetker Danmark A/S.
Med forbehold af alle rettigheder. Alt indhold (tekst, billeder, grafik, filer, grafiske udformninger, layout, produkter, lyd og data o.l.) er beskyttet af ophavsretsloven og anden immaterialretlig beskyttelse, herunder men ikke begrænset til patent-, brugs-, model og designbeskyttelse. Denne retsbeskyttelse gælder også over for databanker og lignende systemer. Indholdet på vores internetsider må alene udvælges og downloades til privat (ikke kommercielt) brug; men må dog ikke på nogen måde mangfoldiggøres, videregives, genanvendes, overdrages, gemmes, ændres, udbredes eller på anden måde benyttes, uden at vi på forhånd har givet vores skriftlige tilladelse hertil. Det er endvidere en forudsætning, at alle rettigheder respekteres og ikke ændres. Vores internetsider kan til dels også omfatte indhold, hvor ophavsretten tilhører vedkommende, der stiller dette indhold til disposition for os.

2. Mærker, logoer, firmastil osv.
Mærker, logoer, firmastil, designs, produktudstyr og -billeder, som er indeholdt på disse internetsider er beskyttet til fordel for os og/eller - såfremt dette er angivet - virksomheder, der er forbundet med os eller andre virksomheder og må derfor ikke anvendes til eget formål eller på anden måde.

3. Ansvar
Vi kontrollerer omhyggeligt indholdet på disse internetsider. Alligevel påtager vi os ingen garanti for korrekthed, fuldstændighed og aktualisering eller for egnetheden til bestemte anvendelsesformål, men stiller informationerne til disposition uden garanti eller andet - udtrykkeligt eller stiltiende - ansvar for indholdet. Vi fraskriver os hermed ethvert ansvar for skader, som direkte eller indirekte opstår ved benyttelse af disse internetsider, for så vidt de på ingen måde forsætligt eller groft uagtsomt forårsages af os selv. Dette gælder også for skader ved installation eller benyttelse af software ved download og/eller for skader forårsaget af computervirusser.

4. Links
Vi gør Dem ligeledes opmærksom på følgende udtrykkelige ansvarsfraskrivelse: Vores internetsider kan indeholde links (henvisninger) til internetsider, som tilbydes af tredjemand. Vi har ikke nogen indflydelse på udformningen af indholdet på disse eksterne sider, og vi påtager os derfor ikke noget ansvar eller garanti for deres retmæssighed, korrekthed og fuldstændighed. Hvis der gives mulighed for at linke til vores internetsider fra andre internetsider, som udbydes af tredjemand, har vi ikke - medmindre andet udtrykkeligt fremgår - godkendt sådanne links eller andet materiale, der er indeholdt på den internetside, hvorfra der linkes til vores internetsider. Dr. Oetker Danmark A/S tager herved udtrykkeligt afstand fra indhold på sådanne internetsider udbudt af tredjemand og gør dem ikke ved sådanne links til vores egne. Samtidig anbefaler vi, at De nøje overholder brugsbetingelser, henvisninger om databeskyttelse og andre juridiske henvisninger på disse andre internetsider.

5. Lovvalg
Disse brugsbetingelser og indholdet på Dr. Oetker Danmark A/S' internetsider er undergivet dansk ret uden hensyn til international privatret. Enhver tvist som udspringer af brugen af vores internetsider eller materiale eller information, som hidrører fra disse internetsider, skal - hvis tvisten ikke kan blive løst i mindelighed - være undergivet eksklusivt værneting i Danmark, medmindre andet udtrykkeligt følger af ufravigelig lovgivning.